AgeIn

Terms and conditions

​​Sisällys

​OSA I - Age In palveluehdot 

​A. Age In palveluiden Palveluehdot 

​A.1. Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala 

​A.2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus 

​A.3. Sopimuksen synty ja voimassaolo 

​A.4. Palvelut 

​A.5. Hinnat, laskutus, minimiveloitus 

​A.6. Asiakkaan velvollisuudet 

​A.7. Palveluntuottajan velvollisuudet 

​A.8. Tilauksen peruminen 

​A.9. Ylivoimainen este 

​A.10. Tahallisuus, väärinkäytökset, häirintä 

​A.11. Luottamuksellisuus 

​A.12. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen 

​A.13. Reklamaatiot ja huomautusaika 

​Siivoukset, ikkunanpesut, muut kodinhoitotyöt 

​A.14. Vahingonkorvausvastuu ja vakuutukset 

​OSA II - Age In käyttöehdot 

​B. Age In digitaalisen palvelun käyttöehdot 

​B.1. Käyttöehtojen kohde ja tarkoitus 

​B.2. Rekisteröityminen Palveluun 

​B.3. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 

​B.4. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet 

​B.5. Vastuunrajoitukset 

​B.6. Käyttöehtojen muuttaminen ja Palvelun irtisanominen

​B.7. Linkit muille sivustoille 

​B.8. Immateriaalioikeudet 

​B.9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

​OSA I - Age In palveluehdot

A. Age In palveluiden Palveluehdot

A.1. Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Onnexi Oy:n (”Palveluntuottaja”) ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelua koskevaan sopimukseen (”sopimus”). Sopimus muodostuu näistä ehdoista ja Asiakkaan tekemästä tilauksesta (”tilaus”), jonka Palveluntuottaja on vahvistanut (”tilausvahvistus”). Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilatessaan palvelun. Nämä ehdot ovat sopimuksen olennainen ja erottamaton osa. Näitä ehtoja sovelletaan sopimukseen kokonaisuudessaan, elleivät sopijapuolet erikseen toisin sovi. Mikäli vahvistettu tilaus ja nämä ehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti vahvistettua tilausta.

A.2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen kohteena on Palveluntuottajan Asiakkaalle tuottama palvelu. Sopimuksen tarkoituksena on sopia palveluiden sisältö, ajankohta, paikka ja hinnat sekä määrittää muut ehdot, joiden mukaan Palveluntuottaja tuottaa Asiakkaalle palvelua.

A.3. Sopimuksen synty ja voimassaolo

Asiakas tilaa palvelut Palveluntuottajan Age In verkkoportaalissa (”Age In”). Verkkoportaalissa määritellään tilattu palvelu ja sen yksityiskohdat, mukaan lukien palvelun ajankohta, paikka ja hinta sekä Palveluntuottajan työntekijä, joka ensisijaisesti tuottaa palvelun. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Asiakas on valinnut määrittelemäänsä palveluun työntekijän Age In verkkoportaalissa. Tällöin Palveluntuottaja on vahvistanut tilauksen sähköisesti. Sopimus on voimassa, kunnes kumpikin osapuoli on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa.

A.4. Palvelut

Palveluntuottaja suorittaa vahvistetussa tilauksessa määritellyt palvelut sopimuksen mukaisesti sovitussa paikassa (”palvelupaikka”) ja sovittuna ajankohtana (”palveluajankohta”). Palvelu suoritetaan Asiakkaan tarjoamilla välineillä ja tarvikkeilla, elleivät osapuolet erikseen toisin sovi. Palvelupaikan ja Asiakkaan tarjoamien välineiden ja tarvikkeiden tulee olla turvallisia ja tulee muutoinkin soveltua tilatun palvelun tuottamiseen.

Ellei muuta erikseen sovita, Palvelun sisältönä on tilattu ajallinen määrä tilattua palvelua. Palveluntuottaja ei sitoudu toimittamaan tiettyä lopputulosta eikä muutakaan palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän tilattua palvelua.

Palveluntuottaja pyrkii siihen, että palvelun Asiakkaalle tuottaa Asiakkaan valitsema työntekijä. Palveluntuottaja voi kuitenkin esittää työntekijän vaihtamista, jos Asiakkaan valitsema työntekijä ei ole käytettävissä, ja myös muusta perustellusta syystä. Mikäli Asiakas ei hyväksy Palveluntuottajan esitystä työntekijän vaihtamista, Asiakkaan tulee välittömästi perua tilaus.

Palveluntuottaja voi käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijoita.

Palveluntuottaja seuraa toteutuneiden palveluiden laatua Asiakkailta pyydettyjen palautteiden perusteella ja kehittää palautteen perusteella edelleen palveluitaan ja niiden laatua.

A.5. Hinnat, laskutus, minimiveloitus

Palveluiden hinnat ovat tilaushetkellä voimassa olevan Palveluntuottaja hinnaston mukaiset. Hinnasto on nähtävissä verkkoportaalissa. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun tehdessään tilauksen. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero.

Palveluntuottaja pidättää oikeudet hintojen muutoksiin.

Minimiveloitus yksittäisille palvelutapahtumille vaihtelee palvelukategorioittain, ollen mm. opetuksessa yksi (1) ja kotitöissä kaksi (2) tuntia

Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palveluntuottajalla on oikeus välittömästi muuttaa palveluiden hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä verkkoportaalissa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Tämä hinnanmuutosoikeus koskee muutoshetkestä alkaen kaikkia uusia tilauksia.

Asiakas maksaa palvelun tilauksen yhteydessä Age In verkkoportaalissa. Tilauksen vahvistushetkellä aktivoituu katevaraus ja palvelun suorittamisen jälkeen katevarauksen mukainen veloitus. Palveluntuottajan Age In palvelussa maksutapahtumat hoidetaan Stripe-palvelun kautta, jossa maksutapoina käytettävissä yleisimmät luottokortit sekä Klarna, jonka kautta käytettävissä myös Suomalaiset verkkopankit.

Palveluntuottaja palauttaa suorittamatta jääneistä palveluista maksetun hinnan täysimääräisenä takaisin Asiakkaalle, mikäli palveluiden suorittamatta jääminen johtuu Palveluntuottajan tai sen alihankkijan laiminlyönnistä.

A.6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan velvollisuutena on:

Määrittää haluamansa palvelu Age In verkkoportaaliin

Valita Age In verkkoportaalista tehtävään hakeneista Osaajista osaamisprofiililtaan soveltuva työntekijä tuottamaan palvelu.

Antaa Palveluntuottajalle tarvittavat tiedot palvelupaikasta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tilattuna ajankohtana

Huolehtia palvelun suorittamiseen tarpeellisten välineiden ja tarvikkeiden, kuten puhdistusaineiden saatavilla olosta ja turvallisuudesta

Huolehtia työntekijän pääsystä palvelupaikkaan suorittamaan palvelua ja antaa työntekijälle hänen tarvitsemansa tiedot.

Perua tilaus välittömästi, mikäli Asiakas ei hyväksy Palveluntuottajan ehdottamaa toista työntekijää Asiakkaan tilauksessaan valitseman työntekijän sijasta.

Perua tilaus välittömästi, mikäli Age In palvelun työntekijä saapuu palvelupaikkaan olennaisesti myöhässä. Jos tilattu työmäärä on enintään neljä (4) tuntia, myöhästymistä ei ole pidettävä olennaisena, jos työntekijä myöhästyy työn aloittamisesta enintään yhden (1) tunnin. Jos tilattu työmäärä on enemmän kuin (4) tuntia, myöhästymistä ei ole pidettävä olennaisena, jos työntekijä myöhästyy työn aloittamisesta enintään kaksi (2) tuntia.

Maksaa palvelun valitsemallaan maksutavalla.

Esittää mahdolliset reklamaatiot palvelun suorittamisesta ja niihin liittyvät vaatimuksensa kohdan A.13. ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan tulee tehdä tilauksen peruminen ja palautteen ja antaminen sähköpostitse tai ottamalla puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun. Reklamaatiot tulee tehdä kirjallisina sähköpostitse osoitteeseen agein@agein.io

Mikäli Asiakas ei kykene täyttämään velvoitteitaan työvälineiden, tarvikkeiden tai palvelupaikan suhteen, Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää palvelu ja siirtää se tuotettavaksi myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana.

A.7. Palveluntuottajan velvollisuudet

Palveluntuottajan velvollisuutena on:

Mahdollistaa Asiakkaan ja Osaajan kohtaaminen ja työtehtävästä sopiminen Age In:in verkkoportaalissa

Tarjota Asiakkaalle Osaajan kokemus ja osaaminen hyötykäyttöön Asiakkaan tilaamaan palveluun

A.8. Tilauksen peruminen

Asiakkaalla on oikeus perua tilaus veloituksetta viimeistään yksi (1) vuorokausi eli 24 tuntia ennen palvelun sovittua aloittamisajankohtaa.

Mikäli Asiakas peruu tilauksen myöhemmin, Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa Asiakasta 50% tilatusta palvelusta. Mikäli Asiakas on kuluttaja, Asiakkaalla on etämyynnissä lisäksi kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen peruuttamisoikeus.

Palveluntuottajan Osaajalla on oikeus perua hakemuksensa Asiakkaan tilaukseen viimeistään yksi (1) vuorokautta ennen palvelun sovittua aloittamisajankohtaa.

Mikäli Asiakas on maksanut peruutetun palvelun, Palveluntuottaja sitoutuu palauttamaan maksetut maksut Asiakkaalle kahden (2) viikon kuluessa tilauksen perumisesta. Luottokortin katevaraus poistuu automaattisesti.

Asiakkaan tulee tehdä tilauksen peruminen sähköpostitse osoitteeseen agein@agein.io.

A.9. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnonmullistuksen, tulipalon, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytyksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tai muun sellaisen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä.

A.10. Tahallisuus, väärinkäytökset, häirintä

Mikäli Palveluntuottaja havaitsee Asiakkaan taholta väärinkäytöksiä, kuten vääriä henkilötietoja, anastetun luottokortin, häirintää tai asiatonta käytöstä missään vaiheessa palvelun käyttöä, Palveluntuottaja voi poistaa tilauksen, Asiakkaan tai työntekijän palvelusta. Tarvittaessa Palveluntuottaja ilmoittaa havainnoista viranomaisille.

A.11. Luottamuksellisuus

Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa sellaiset toiselta osapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka tiedon luovuttanut osapuoli on ilmoittanut luottamuksellisiksi tai joita on muutoin selvästi pidettävä luottamuksellisina. Salassapitovelvollisuus ei koske sellaisia tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla tai muutoin julkisia tai jotka osapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muutoin kuin toiselta osapuolelta.

Palveluntuottaja ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joita Palveluntuottaja käyttää palvelun tuottamiseen ja muiden sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen.

Kaikki Palveluntuottajan työntekijät ovat sitoutuneet salassapitoon ja kaikki yhteistyökumppanit ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jonka mukaan he eivät luvatta paljasta mitään Asiakkaaseen tai tämän henkilökohtaisiin oloihin liittyvää seikkaa, jonka he ovat saaneet tietoonsa palvelua tuottaessaan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntuottajalla ja tämän yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää hyväkseen palveluiden toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

A.12. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen

Sopimuksen muuttamisesta sovitaan osapuolten kesken kirjallisesti.

Palveluntuottaja pidättää oikeudet näiden ehtojen muuttamiseen. Muutetut ehdot julkaistaan Age In verkkoportaalissa ja muutettuja ehtoja sovelletaan tilauksiin, jotka tehdään muutosten julkaisemisen jälkeen.

Palveluntuottajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, jolle Palveluntuottaja myy tai muutoin luovuttaa palvelun tai sen liiketoiminnan, johon palvelu liittyy. Muunlainen siirto on sallittu vain toisen osapuolen suostumuksella. Toinen osapuoli voi kuitenkin olla antamatta suostumustaan siirtoon vain perustellusta syystä.

A.13. Reklamaatiot ja huomautusaika

Siivoukset, ikkunanpesut, muut kodinhoitotyöt

Mikäli siivoustyö, ikkunanpesu tai muu kodinhoitotyöhön rinnastettavaa palvelua ei ole tehty sovitun mukaisesti, Asiakkaan tulee hylätä työtehtävä Age In palvelussa ja kirjoittaa hylkäämisen perustelu. Lisäksi Asiakkaan on ilmoitettava reklamaatio heti työn suorittamisen jälkeen sähköpostitse agein@agein.io , viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa työn lopettamisesta (jotta virheet voidaan havaita myös yhdessä molemmin puolisesti).

Myöhemmin esitettyjä reklamaatioita ei käsitellä, sillä virheellisen siivouksen todentaminen tällöin on äärimmäisen vaikeaa tai mahdotonta ja pinnat voivat sotkeutua uudelleen siivouksen jäljiltä. Ajoissa ja syystä tehtyä reklamointia vastaan suoritamme palvelun sen tekemättä jääneeltä osalta uudelleen.

A.14. Vahingonkorvausvastuu ja vakuutukset

Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus, joka koskee sellaisia Asiakkaalle aiheutuvia välittömiä esine- ja vahingonvahinkoja, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Palveluntuottajan tai sen alihankkijoiden virheestä tai laiminlyönnistä näiden tuottaessa palvelua.

Palveluntuottaja ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jos se aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai tarvikkeiden soveltumattomuudesta tai muista Asiakkaan vastuulla olevista seikoista. Vahinkotapauksissa tulee ilmoitus tehdä välittömästi mutta kuitenkin viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa sähköpostitse osoitteeseen agein@agein.io . Palveluntuottaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Korvattavien vahinkojen enimmäismäärä on enintään Palveluntuottaja vastuuvakuutuksen mukainen enimmäiskorvaus. Mikäli Palveluntuottajan vastuuvakuutus ei kata vahinkoa tai vahingonkorvaus jää vastuuvakuutuksen omavastuuseen (600,00 euroa, 0%alv, per vahinko) Palveluntuottajan vastuu rajoittuu enintään palvelusta maksettuun hintaan.

Asiakas vastaa Palveluntuottajalle tai sen työntekijälle huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Palveluntuottajalla on voimassa ryhmätapaturmavakuutus, joka voi kattaa toimeksiannon yhteydessä Palveluntuottajan työntekijälle tapaturman aiheuttamia vahinkoja.

OSA II - Age In käyttöehdot

B. Age In digitaalisen palvelun käyttöehdot

B.1. Käyttöehtojen kohde ja tarkoitus

Age In (”Palvelu”) on Onnexi Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoama digitaalinen palvelu, jonka kautta yksityishenkilöillä on mahdollisuus valita ja tilata Palveluntarjoajalta henkilötyötä kotitaloustöiden ja muiden tavanomaisesti kotitalouksissa suoritettavien tehtävien hoitamiseen. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palvelua käyttävän henkilön (”Asiakas”) välillä. Nämä ehdot määrittävät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käytössä.

B.2. Rekisteröityminen Palveluun

Palvelua voi käyttää vain rekisteröitymällä Palveluun. Asiakas hyväksyy Palvelu- ja käyttöehdot tilatessaan palvelun Age In verkkoportaalin kautta.

Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin palvelu- ja käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. Jos Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hän ei voi rekisteröityä Palveluun eikä käyttää Palvelua.

Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaalle luodaan Palveluun henkilökohtainen käyttäjätili, jota Asiakas voi käyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjätilin kautta Asiakas voi myös seurata tilaushistoriaansa.

Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi olla yhteydessä Asiakkaaseen Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa.

Palvelun käyttäminen edellyttää, että Asiakas on täysi-ikäinen. Tämä varmistetaan rekisteröityvältä asiakkaalta rekisteröinnin yhteydessä annettujen tietojen perusteella.

B.3. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua vain näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakkaan käyttäjätunnus Palveluun ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei käyttäjätunnus tai salasana päädy ulkopuolisten tietoon sekä ottamaan välittömästi yhteyttä Palveluntarjoajaan kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen, jos käyttäjätunnus tai salasana päätyvät ulkopuolisen tietoon tai Asiakkaan käyttäjätiliä käytetään luvattomasti. Asiakas on vastuussa kaikesta hänen käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä.

Asiakas vastaa rekisteröitymisen ja Palvelun käytön yhteydessä antamistaan tiedoista sekä niiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Jos Asiakas havaitsee puutteita tai virheitä antamissaan tiedoissa, on Asiakkaalla velvollisuus ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle tai korjata itse puutteelliset tai virheelliset tiedot. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa eikä varmistaa Asiakkaan Palvelun käytön yhteydessä antamia tietoja tai niiden oikeellisuutta

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palveluun lisäämien tietojen säilyttämisestä. Palvelua ei tule käyttää tietojen säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Vaikka Palvelu on käytettävissä useimmilla selainohjelmilla, Palveluntarjoaja voi suositella Asiakasta käyttämään tiettyjä. Lisäksi Palveluntarjoaja suosittelee Asiakasta päivittämään selainohjelmistonsa viimeisimpään saatavilla olevaan versioon.

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu. Asiakas sitoutuu olemaan välittämättä Palveluun viruksia tai muita haittaohjelmia ja olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki kulut ja vahingot, mukaan lukien kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista aiheutuvat kulut ja vahingot, jotka aiheutuvat Asiakkaan näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

B.4. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen alihankkijoille. Asiakas ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata tai luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Asiakas säilyttää kuitenkin oikeuden hyödyntää omia tietojaan ja tilaushistoriaansa, joita Asiakas on tallentanut Palveluun.

Palveluntarjoaja tuottaa ja tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä Palvelun käytön tai käyttämättömyyden seurauksista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä Asiakkaan rekisteröitymistä Palveluun sekä rajoittaa Palvelua tai keskeyttää se taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen, yhteysongelmien tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon tai epäillyn väärinkäytön johdosta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus milloin tahansa estää Asiakkaan pääsy Palveluun tilapäisesti tai pysyvästi, jos Asiakas käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Palveluntarjoajaan sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Palveluntarjoaja voi käyttää henkilötietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa omien ja yhteistyökumppaneidensa tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin. Palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa palveluidensa personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä verkkoportaalissa tai muissa asiakaskanavissaan. Palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja ja anonymisoitua tietoa myös muodostaakseen kattavan käsityksen siitä, miten Asiakas käyttää Palvelua, sekä Palvelua koskevista Asiakkaan mieltymyksistä. Palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja myös luodakseen tilastollisia analyysejä, joiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluiden tarjontaa tai parantaa palveluitaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Palveluntarjoajan markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Lisää tietoa Palvelun markkinoinnin, tilaamisen ja tuottamisen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä on Palvelun tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja rekisteröidyt Asiakkaat kokonaan tai osittain esimerkiksi Palvelun myymisen tai muun yritysjärjestelyn johdosta.

B.5. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä johtuvasta välillisestä tai välittömästä kustannuksesta tai vahingosta, joka syntyy Asiakkaalle tai kolmannelle taholle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoajan vastuu Asiakasta kohtaan rajoittuu aina enintään Palvelun kautta tilatusta yksittäisestä tehtävästä sovittuun korvaukseen.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä myöskään takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on”, ja Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä eikä vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kuluista tai vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan huolimattomasta käytöstä ja joutumisesta ulkopuolisen käyttöön.

Näillä käyttöehdoilla ei voida rajoittaa Asiakkaalle pakottavan lainsäädännön perusteella kuuluvia oikeuksia tai Palveluntarjoajalle pakottavan lainsäädännön mukaan kuuluvia velvollisuuksia.

B.6. Käyttöehtojen muuttaminen ja Palvelun irtisanominen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Palvelua, mukaan lukien Palvelun hinnoittelu- tai laskutusperusteita milloin tahansa. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Asiakkaalle Palvelun välityksellä tai muulla Palveluntarjoajan sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai Palveluntarjoajan erikseen ilmoittamana ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus ilman korvausvelvollisuutta lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus poistaa Palvelu tai sen osia (muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). Tällöin Palveluntarjoaja ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palveluun tai sen osiin tehtävien muutosten vuoksi Asiakkaalta edellytetyistä toimenpiteistä (kuten muutoksista Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin) tai niiden kustannuksista.

Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi muuttaa Palvelussa ilmoitettuja hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

Rekisteröidyllä Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa Palvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä sähköpostitse kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen tai Palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa Palvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä rekisteröityneelle Asiakkaalle Palvelun kautta ja/tai Asiakkaan Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakkaalla on vielä täyttämättä olevia Palveluntarjoajan vahvistamia tilauksia, Palvelun irtisanominen ei päätä kyseisiä tilauksia. Käyttöehdot ovat tällöin voimassa osapuolten välillä niin kauan, että tilaukseen liittyvät velvoitteet on hoidettu.

Palveluntarjoajalla on päättymisen jälkeen kohtuullinen aika poistaa Rekisteröityneen Asiakkaan käyttäjätili ja muut tiedot siltä osin kuin Palveluntarjoajalla ei ole perusteltua syytä tai velvollisuutta säilyttää tietoja.

B.7. Linkit muille sivustoille

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien tahojen palveluihin. Tällaisiin kolmannen tahon tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen tahon käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden sivustojen sisällöstä.

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palveluun edellyttäen, että linkitys on lainmukainen eikä se vahingoita Palveluntarjoajaa tai Palveluntarjoajan mainetta. Muu Palveluntarjoajan verkkosivujen linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

B.8. Immateriaalioikeudet

Näissä Käyttöehdoissa Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), tavaramerkkejä, patentteja, mallioikeuksia, hyödyllisyysmalleja, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta. Kaikki Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Palveluntarjoajan omaisuutta. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Asiakkaalle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei näillä Käyttöehdoilla anneta Asiakkaalle mitään Immateriaalioikeuksia Palveluun.

Palveluun sisältyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttö tai julkaiseminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

B.9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden sekä Palvelu- että käyttöehtojen mukaiseen sopimussuhteeseen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.